Specialist
7.22 (10)

Specialist

อ่านSpecialist เรื่องย่อ เรื่องราวความรักในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นๆ ลงๆ พวกเขาถึงวาระแล้ว แต่ไม่รู้จักกัน เขาจงใจขัดขวางการไล่ตามพระเจ้าผู้เป็นชาย เธอวางกรอบเขาไว้เป็นพิเศษ ในที่สุดพวกเขาสามารถแต่งงานได้หรือไม่?

Manga Detail

English Specialist Status Publishing Type Manhua Author Chengdu Gu Qiang, You Lu Wen Hua Serialization N/A Total Volume Released: 2017-2019 Years:
List Chapter Manga Specialist

Comments