I’m a godfather in another world
7.32 (10)

I’m a godfather in another world

อ่าน I’m a godfather in another world เรื่องย่อ มีดาบศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำลายเกราะได้หลายร้อยชิ้น และมีนักวิชาการที่สามารถข้ามแม่น้ำด้วยต้นอ้อได้ ยังมีชาวพุทธที่เดินทางข้ามภูมิภาคตะวันตกด้วยความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแต่ถูกลัทธิเต๋าขัดขวางจากอดีต ดูเหมือนไม่มีใครสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาหรือเติมน้ำทะเลได้ อำนาจแห่งรัชกาลไม่อาจสั่นคลอนได้ด้วยมือเดียว แม่น้ำและทะเลสาบของประเทศถูกกองกำลังต่างชาติรุกราน ทำให้ครอบครัวภายในต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบ แต่ในช่วงเวลาแห่งความโกลาหลนั้น วีรบุรุษก็ถือกำเนิดขึ้น

Manga Detail

English I’m a godfather in another world Status Publishing Type Manhua Author 创迹文化 [Add] Total Volume Released: Years:
List Chapter Manga I’m a godfather in another world

Comments